Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)
Gezondeschool.nl

Evalueren

Foto lachend tienermeisje

Evalueren is essentieel om de effectiviteit van een Gezonde School te vergroten en resultaten zichtbaar te maken. Deze module geeft handreikingen voor evaluatie van een Gezonde School op verschillende niveaus. GGD’en kunnen scholen vaak ondersteunen bij het uitvoeren van een evaluatie. Onder Advies en ondersteuning vindt u contactgegevens van de GGD in uw regio.

Wat is het doel van evalueren?

Met de resultaten van evaluaties krijgt u inzicht in de effecten van uw Gezonde School en aanwijzingen om de inzet ervan te verbeteren. Evalueren is daarmee een belangrijk onderdeel van een Gezonde School.

Welke resultaten kunt u verwachten?

Door te evalueren, krijgt u ideeën om activiteiten beter en efficiënter te organiseren. U ziet het effect van de activiteiten op de gezondheid en leerprestaties van de leerlingen. Evalueren is motiverend en leidt tot grotere betrokkenheid bij uw Gezonde School. Door te communiceren over de resultaten met de gemeente en ouders kunt u bij deze partijen het draagvlak voor uw Gezonde School vergroten.

Wanneer evalueert u?

Uw school heeft op verschillende momenten baat bij evaluatie van uw Gezonde School. Hieronder ziet u evaluaties beschreven op vier niveaus:

1. De huidige situatie evalueren

Evaluatie van de huidige activiteiten maakt inzichtelijk wat goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. Dat maakt de overstap naar een planmatige aanpak volgens een Gezonde School aantrekkelijker. Veel scholen voeren al activiteiten of projecten uit, maar bieden die niet integraal en op structurele basis aan. Ook verloopt de uitvoering lang niet altijd volgens plan. De activiteiten sluiten niet altijd aan bij de problemen en de behoeften, en de scholen gebruiken vaak geen erkende interventies.

2. Het uitvoeringsproces van activiteiten evalueren

Als uw school aan gezondheidsbevordering gaat werken, is het van belang bij te houden welke activiteiten worden uitgevoerd, welke afspraken uw school maakt om activiteiten te organiseren en hoe de activiteiten verlopen. Als blijkt dat de uitvoering achterblijft bij de planning of als er knelpunten in de organisatie zijn, wordt dit snel duidelijk en is bijsturing mogelijk.

Bij de evaluatie van het uitvoeringsproces onderzoekt u of de gekozen activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid worden uitgevoerd, wat goed ging bij de uitvoering en wat lastig was of niet gelukt is.

3. Effectiviteit beoordelen

Uw school zal ondersteuning nodig hebben als u inzicht wilt krijgen in de effecten van activiteiten op uw school. De GGD is hiervoor het primaire aanspreekpunt. Binnen de GGD zijn de epidemiologen deskundig op dit gebied en zij kunnen scholen helpen bij het inzichtelijk maken van effecten. Vaak is een effectevaluatie echter niet haalbaar, maar kan wel worden vastgesteld of de vooraf gestelde doelen behaald zijn. De doelen heeft uw school als het goed is bij de start van de aanpak Gezonde School opgenomen in het schoolgezondheidsplan. Uw school kiest bij voorkeur interventies waarvan de effectiviteit al is aangetoond. Als de uitvoering van een aanbevolen interventie volgens plan is verlopen, mag verondersteld worden dat de interventie de effecten heeft opgeleverd die in de interventiebeschrijving zijn genoemd.

4. Inzet verantwoorden

Uw school verantwoordt de inzet voor de aanpak Gezonde School aan financiers, opdrachtgevers en betrokkenen door de inspanningen en de resultaten zichtbaar te maken. U toont aan welke activiteiten zijn uitgevoerd en eventueel hoeveel tijd en geld deze activiteiten hebben gekost. Ook geeft u aan wat goed ging, waar u heeft bijgestuurd en wat daadwerkelijk bereikt is.

Lees meer over evalueren (Pdf).