Veel schoolbesturen in het primair onderwijs zijn bezig met het opzetten van gedifferentieerd (leeffasebewust) personeelsbeleid. Daarbij is vitaliteit een belangrijk begrip, dat vaak bekeken wordt in relatie tot psychosociale arbeidsbelasting. Uitgangspunt van het beleid is dat werk moet bijdragen aan de energie en motivatie van leerkrachten om tot goede resultaten te komen. 

Gezonde leefstijl

De rol die de leefstijl van de leerkrachten bij ‘gezond werken’ speelt is duidelijk: een gezonde leefstijl draagt bij aan de draagkracht van werknemers binnen het onderwijs. Maar toch is er vaak terughoudendheid bij scholen om een ‘gezonde leefstijl’ bij leerkrachten op de agenda te zetten. Kun je je eigenlijk wel ‘bemoeien’ met de keuzes van volwassen medewerkers? Maar wie deze vraag plaatst in het kader van zowel goed werkgevers- als werknemerschap, komt tot de conclusie dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel werkgever als werknemer heeft belang bij duurzame inzetbaarheid. Het onderwerp ‘gezonde leefstijl’ past daarom wel degelijk binnen het kader van functioneringsgesprekken tussen leidinggevenden en leerkrachten.

Koppelen aan andere activiteiten

Aandacht voor gezonde leefstijl van leerkrachten binnen het onderwijs is vaak goed te koppelen aan activiteiten gericht op de leerlingen. De voorbeeldfunctie kan leerkrachten stimuleren ook zelf aan een gezonde leefstijl te werken.

Gezonde School-aanpak

Gezonde School is een integrale aanpak van het gezondheidsbeleid. Het werken aan gezondheid heeft het beste resultaat als de school op samenhangende wijze werkt aan de vier Gezonde School-pijlers:

  1. Educatie: Medewerkers informeren over het belang van een gezonde leefstijl.
  2. Schoolomgeving: De fysieke en sociale omgeving zodanig inrichten dat deze optimaal is voor personeel. Betrek ook partijen buiten de school bij de aanpak, bijvoorbeeld door werknemers met korting lid te laten worden van sportclubs.
  3. Signaleren: Het vroegtijdig signaleren van risico’s en daarop preventief zorg aanbieden.
  4. Beleid: Afspraken, regels en protocollen en de handhaving daarvan. Als gezondheid in het beleid van een school wordt opgenomen draagt dat bij aan structurele en blijvende aandacht voor dit onderwerp.

Wilt u meer weten over de Gezonde School-aanpak? Lees meer over de aanpak