Veel schoolbesturen in het middelbaar beroepsonderwijs zijn bezig met het opzetten van gedifferentieerd (leeffasebewust) personeelsbeleid. Daarbij is vitaliteit een belangrijk begrip, dat vaak bekeken wordt in relatie tot psychosociale arbeidsbelasting. Uitgangspunt van het beleid is dat werk moet bijdragen aan de energie en motivatie van medewerkers om tot goede resultaten te komen.

Het gezondheidsbeleid binnen mbomiddelbaar beroepsonderwijs-scholen strekt zich uit van het wettelijke ArboArbeidsomstandigheden-reglement naar de gezondheid van alle medewerkers. Duurzaamheid, het verminderen van het verzuim, het verhogen van de productiviteit en het rendement, het streven naar betrokken en bevlogen medewerkers en het verbeteren van het imago zijn thema’s die onderdeel uitmaken van gezondheidsbeleid binnen mbomiddelbaar beroepsonderwijs -scholen.

Voorbeeld: aandacht voor gezonde medewerkers bij Het Deltion College

Logo Deltion College

 “Het Deltion College besteedt veel aandacht aan de gezondheid van de medewerkers. Om alle initiatieven uit te werken, heeft de school een werkgroep opgericht met medewerkers van verschillende afdeling, zoals HR, horeca, sport en marketing. Het bestuur van de school onderschrijft dit initiatief!” vertelt Sebastiaan Visscher, opleidingsmanager Sport en Bewegen. “We hebben bijeenkomsten over gezondheid georganiseerd voor de medewerkers. Daarnaast kwam de medewerkers zelf met initiatieven zoals een volleybalclub, samen mountainbiken en voetballen.” Meer weten? Lees dan het uitgebreide interview (Pdf, 191 Kb) met Sebastiaan Visscher.

Gezonde leefstijl

De rol die de leefstijl van de medewerkers bij ‘gezond werken’ speelt is duidelijk: een gezonde leefstijl draagt bij aan de draagkracht van werknemers binnen het onderwijs. Maar toch is er vaak terughoudendheid bij scholen om een ‘gezonde leefstijl’ bij medewerkers op de agenda te zetten. Kun je je eigenlijk wel ‘bemoeien’ met de keuzes van volwassen medewerkers? Maar wie deze vraag plaatst in het kader van zowel goed werkgevers- als werknemerschap, komt tot de conclusie dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel werkgever als werknemer heeft belang bij duurzame inzetbaarheid. Het onderwerp ‘gezonde leefstijl’ past daarom wel degelijk binnen het kader van functioneringsgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers.

Koppelen aan andere activiteiten

Aandacht voor gezonde leefstijl van medewerkers binnen het onderwijs is vaak goed te koppelen aan activiteiten gericht op de studenten. De voorbeeldfunctie kan medewerkers stimuleren ook zelf aan een gezonde leefstijl te werken.

Investeren in de toekomstige werknemer

Mbomiddelbaar beroepsonderwijs -studenten worden opgeleid voor een beroep, vervolgopleiding en tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Met andere woorden: een mbomidelbaar beroepsonderwijs-student wordt opgeleid tot een vitale werknemer. Onder de thema’s ‘Vitaal burgerschap’ en ‘Vitaal werknemerschap’  komen bij studenten diverse onderwerpen aan bod, zoals ergonomisch verantwoord werken, invloed van slaap en voeding op presteren, het belang van voldoende bewegen en het voorkomen van KANS (‘klachten aan arm, nek en schouder’).

Gezonde School-aanpak

Gezonde School is een integrale aanpak van het gezondheidsbeleid. Het werken aan gezondheid heeft het beste resultaat als de school op samenhangende wijze werkt aan de vier Gezonde School-pijlers:

  • Gezondheidseducatie: Medewerkers informeren over het belang van een gezonde leefstijl.
  • Fysieke en sociale omgeving: De fysieke en sociale omgeving zodanig inrichten dat deze optimaal is voor personeel. Betrek ook partijen buiten de school bij de aanpak, bijvoorbeeld door werknemers met korting lid te laten worden van sportclubs.
  • Signaleren: Het vroegtijdig signaleren van risico’s en daarop preventief zorg aanbieden.
  • Beleid: Afspraken, regels en protocollen en de handhaving daarvan. Als gezondheid in het beleid van een school wordt opgenomen draagt dat bij aan structurele en blijvende aandacht voor dit onderwerp.

Wilt u meer weten over de Gezonde School-aanpak? Op deze pagina vindt u meer informatie over de aanpak.

Het in kaart brengen van de huidige situatie van de leefstijl van medewerkers kan bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden aan te gaan met (private) aanbieders van gezondheidschecks en leefstijltesten. Deze worden vaak vergoed vanuit de zorgverzekering. Het inschakelen van een externe partij levert een objectief beeld van de gezondheidstoestand binnen de instelling, en maakt de communicatie over de te bereiken doelstellingen meer onderdeel van het algemeen kwaliteitsdenken van de mbomiddelbaar beroepsonderwijs -school.

Tip

Veel informatie over gezondheid op het werk is te vinden bij het programma Gezond Werk. Op de website van het Loket Gezond Leven  vindt u praktische tips en voorbeelden.

Voorbeeld: ROC van Twente werkt aan gezonde medewerkers

ROC van Twente

 In 2009 is er gestart met het Masterplan Bewegen en Sport. Naast sportactiviteiten voor studenten, kreeg de Dienst Personeel & Organisatie de ruimte om voor medewerkers aan de slag te gaan (Pdf, 121 Kb). Dit resulteerde in het programma ‘Fit in je loopbaan’, dat faciliteiten biedt om medewerkers te ondersteunen een gezonde levensstijl na te streven. Uitgangspunt hierbij is dat de verantwoordelijkheid bij de medewerker ligt.