Jongeren in de klas kijken naar digibord


Om aan de slag te gaan met gezonde leefstijl voor medewerkers is een weloverwogen keuze van gezondheidsthema's die voor deze doelgroep relevant zijn belangrijk. Hieronder een paar suggesties.

Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen zouden volwassenen vijf dagen per week tenminste dertig minuten matig intensief (bijvoorbeeld stevig wandelen) moeten bewegen.

Voor medewerkers van mbomiddelbaar beroepsonderwijs-scholen geldt dat er meer deelname aan bewegen en bedrijfssport voor medewerkers is, als het onderdeel is van een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Het werkt goed als sportmedewerkers samenwerken met collega’s van HR bij het implementeren van beleid gericht op gezondheid en inzetbaarheid, met bewegen en sport als belangrijke tool. Mbo-scholen kunnen daarbij gebruik maken van een projectplan (Word, 2 Mb). Door de investering in sport en bewegen te combineren met informatie over een verantwoorde beoefening van sport en blessurepreventie, is ook het arbeidsverzuim door blessures sterk terug te brengen.

Meer informatie

Roken is een van de grootste gezondheidsrisico’s. Om collega’s die willen stoppen te helpen, is het zinvol dat de school kiest voor een actief anti-rookbeleid. Dat beleid werkt het beste als het breed gedragen wordt in de organisatie en als meerdere mensen zich hiervoor verantwoordelijk voelen. Een actief anti-rookbeleid ondersteunt de bewustwording op de werkvloer.

Roken en regelgeving

Een belangrijk hulpmiddel in het ontmoedigen van roken is de tabakswet. Een belangrijke regel daaruit is dat er niet mag worden gerookt op het werk. De werkgever is vrij om in rookruimtes te voorzien of rookpauzes toe te staan. Maar hij mag roken op het werk (en daarmee rookpauzes) ook verbieden. Steeds meer instanties pleiten voor een verbod op roken op het schoolplein. Bijna 70% van de vovoortgezet onderwijs-scholen staat positief tegenover een rookverbod, aldus een rapport van het Longfonds (2013). Het is niet duidelijk hoe hoog dat percentage bij mbomiddelbaar beroepsonderwijs-scholen is.

Meer informatie

Onder werktijd zijn er meerdere eetmomenten, zoals de lunch, tussendoortjes en traktaties van collega’s. Die momenten zijn goede aangrijpingspunten voor het stimuleren van gezonde voeding en het voorkómen van overgewicht. Het samen opstellen van een traktatiebeleid is een mooie ingang om medewerkers te stimuleren om ook onderling gezonde traktaties uit te delen.

Een persoonlijke benadering helpt medewerkers om gezond te eten. Denk aan een persoonlijke voedingscheck, dieetadvies en begeleiding door een diëtist. Andere zaken die de directie kan inzetten zijn bijvoorbeeld een groepsvoorlichting door een diëtist en voorlichtingsmateriaal over gezonde voeding.

De Gezonde schoolkantine (Gezondeschoolkantine.nl) wordt sterk gepromoot in Nederland. Dankzij de motie Vendrik is het streven om in 2015 alle schoolkantines omgevormd te hebben tot Gezonde schoolkantines.

Meer informatie vindt u op: Voedingscentrum.nl. 

Voorbeeld: De Gezonde Schoolkantine

Een Gezonde Schoolkantine  bestaat voor minimaal 75% uit lekkere en gezonde producten uit de Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, salades) en maximaal 25% niet-basisvoedingsmiddelen (snoep, snacks). Er is gekozen voor 75% basisproducten om een realistisch en motiverend doel te stellen. Hierbij is rekening gehouden met hoe het aanbod op vele scholen was. Scholen kunnen zelf het tempo bepalen waarin ze naar dit doel toe willen werken. Alhoewel scholieren de primaire doelgroep van deze interventie zijn, kan het invoeren van de Gezonde Schoolkantine op een MBO school ook een positief effect hebben op het voedingsgedrag van onderwijzend en ondersteunend personeel. Er is momenteel een aantal cateraars dat zich heeft toegelegd op het inrichten van gezonde schoolkantines.

De hoge werkdruk is een van de belangrijkste aandachtspunten binnen het mbomiddelbaar beroepsonderwijs. Onderzoek toont aan dat vroegtijdige opsporing op psychische klachten en depressie, gevolgd door een aanbod van gecombineerde interventies, loont. Met de online Plezier in je werk test (Cnv.nl) kunnen werknemers testen wat voor hen belangrijk is in een baan en of dat voldoende terugkomt in hun huidige werk.

In het Arbobesluit is een artikel (2.15) opgenomen over psychosociale belasting en maatregelen ter voorkoming en beperking hiervan. Hierin staat dat de werkgever verplicht is om het risico op psychosociale belasting zoveel mogelijk te beperken, maar ook om voorlichting over de stressbronnen en de geboden preventiemiddelen te geven. In het kader vindt u meer informatie over een Gezonde School-activiteit die helpt bij het mentaal fit houden van medewerkers die overbelast zijn geraakt.

Voorbeeld: Preventie van langdurig ziekteverzuim en depressie bij werknemers met een hoog risico

De interventie Preventie van langdurig ziekteverzuim heeft een tweeledig doel: ten eerste het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en ten tweede het reduceren van depressieve klachten. Aangezien onderwijzend personeel een risicogroep is voor verzuim, kan deze effectief bewezen interventie zeer relevant zijn voor medewerkers in het onderwijs.

Meer informatie

Onder sociale veiligheid op school verstaan we het aantal geweldsincidenten in en rondom de school, het gevoel van veiligheid, de tevredenheid met het schoolklimaat en het veiligheidsbeleid en de waardering hiervan door betrokkenen.

Als het gaat om sociale veiligheid, speelt de onderwijsinspectie een belangrijke rol. Deze houdt toezicht op de sociale veiligheid van studenten en medewerkers. Vertrouwensinspecteurs worden nog altijd benaderd met klachten over grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen van studenten en medewerkers, maar ook van de schoolleiding. In veel gevallen is het gevoel van veiligheid in het geding. Het is belangrijk dat een school aantasting van sociale veiligheid probeert te voorkomen. Een gedragscode voor de sociale omgang  kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Lees meer over de toezicht van de onderwijsinspectie in het mbo. Kijk ook eens op Wegwijzerjeugdenveiligheid.nl.

Tip

Op de website van het Kenniscentrum Sport staat het BRAVO-kompas, met veel handige informatie over instrumenten en praktijkvoorbeelden voor gezondheidsbeleid. BRAVO staat voor de thema's bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.