Algemeen

Vanwege het beperkte budget was het alleen voor een geselecteerde groep scholen mogelijk een aanvraag voor ondersteuning in te dienen (tussen 15 november en 18 december 2015). Deze groep bestond uit de volgende scholen:

 • Alle poprimair onderwijs  – en vovoortgezet onderwijs  -schoollocaties waarvan de aanvraag in 2015 niet of deels is toegekend,
 • Alle mbomiddelbaar beroepsonderwijs  -schoollocaties,
 • Basisscholen die in 2015 aan Het Nationaal Schoolontbijt hebben deelgenomen.

Het gezamenlijke ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 2.800,- die op de volgende manier te besteden is:

 • Begeleiding door een externe Gezonde Schooladviseur (maximaal € 800, ongeveer 10 uur) is een vast onderdeel. Dit is voor het begeleiden van de aanvraag van een themacertificaat van het vignet Gezonde School.
 • Een bedrag van € 2000,- voor de vergoeding van taakuren van een eigen medewerker van de school voor het voldoen aan de voorwaarden en realiseren van de aanvraag voor een themacertificaat van het vignet. En/óf een Gezonde School-activiteit die nodig is voor het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Bekijk de activiteiten.

Van te voren waren als selectiecriteria benoemd: scholen uit een wijk met een lagere sociaaleconomische status (SES) en, scholen in JOGG-gemeenten. Door het beschikbaar komen van extra budget konden alle aanvragen worden toegekend. De selectiecriteria hoefde niet te worden toegepast.

 • Voorwaarde voor het ontvangen van de ondersteuning is dat uw school in de periode januari 2016 tot en met 15 oktober 2016 voldoet aan de voorwaarden voor een themacertificaat van het vignet Gezonde School én dit themacertificaat aanvraagt.
 • De ondersteuning kan niet met terugwerkende kracht worden ingezet voor eerder aangevraagde certificaten.
 • De Gezonde School-adviseur helpt u bij het toewerken naar de criteria en indienen van  de aanvraag.
 • De directeur (poprimair onderwijs ), (con)rector (vovoortgezet onderwijs ) of het college van bestuur (mbomiddelbaar beroepsonderwijs ) moet akkoord zijn met de aanvraag.
 • Scholen nemen zelf contact op met de Gezonde School-adviseur (vóór 22 februari 2016) en bestellen zelf de eventueel gewenste Gezonde School-activiteit.

Nee, dat kan niet. Het is aan deze scholen duidelijk gecommuniceerd dat zij ondersteuning konden aanvragen bij het aanvragen van het themacertificaat voeding. Dit stond vermeld in de brief, de mail en ook in de digitale aanvraag.

De Hartstichting is medefinancier van het ondersteuningsaanbod aan de Nationaal Schoolontbijt-scholen. Er hadden zich 320 scholen via het Nationaal Schoolontbijt aangemeld voor ondersteuning bij het aanvragen bij het themacertificaat voeding. Deze scholen komen dus niet boven op de scholen uit het ondersteuningsaanbod 2016, zij behoren tot het ondersteuningsaanbod.

Voorlopig staat er geen nieuwe ronde voor het ondersteuningsaanbod gepland. Houd deze website en onze twitter @gezondeschoolNL in de gaten, mocht hier meer over bekend worden.

Gezonde School-adviseur

Een Gezonde School-adviseur begeleidt u actief en persoonlijk bij het voldoen aan de voorwaarden voor en bij het toewerken naar het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Hiervoor is maximaal € 800 beschikbaar. Dit komt neer op ongeveer tien uur. Het kan ook zijn dat de Gezonde School-adviseur alleen meekijkt naar de aanvraag die u gaat indienen omdat u al goed op weg bent. Dan zijn er dus minder begeleidingsuren nodig. Samen bepaalt u welke begeleiding de adviseur verzorgt. Het uiteindelijke doel is de aanvraag van een themacertificaat vóór 15 oktober 2016. De adviseur is afkomstig van een lokale GGD, of werkt als regionale Gezonde School-adviseur. Bekijk het kaartje voor een overzicht van alle Gezonde School-adviseurs.

Gezonde School-activiteiten

Een Gezonde School-activiteit is een activiteit die scholen op school kunnen uitvoeren. Een activiteit kan bestaan uit een training voor een docent of het team, een gastles, of uit een materialenpakket. De activiteiten die u kunt kiezen in dit ondersteuningsaanbod zijn activiteiten waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Van sommige activiteiten is de werkzaamheid als ‘goed’ beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie. Professionals gezondheidsbevordering noemen ze ook wel 'erkende interventies'. U kunt voor deze ronde van het ondersteuningsaanbod alleen activiteiten inzetten die nodig zijn voor het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Deze activiteiten moeten minimaal de erkenning ‘goed beschreven’ hebben.

Gezonde School-activiteiten kunnen alleen ingezet worden als ze nodig zijn voor het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Deze activiteiten moeten minimaal de erkenning ‘goed beschreven’ hebben. U kunt maximaal € 2.000 besteden aan zo’n activiteit, in dat geval heeft u geen ruimte meer voor de vergoeding van taakuren van een eigen medewerker. U regelt zelf de activiteit met de interventie-eigenaar.

Zoek in de zoektool van Gezonde School-activiteiten naar geschikte lesactiviteiten en -methoden:

Vergoeding van taakuren

De vergoeding van taakuren kunt u gebruiken voor het inzetten van een eigen medewerker ter ondersteuning van het maken en implementeren van Gezonde School-beleid. Uiteindelijk moet dit leiden tot het aanvragen van een themacertificaat voor 15 oktober 2016. Voor de vergoeding van taakuren is maximaal € 2.000 beschikbaar.

Nee, de vergoeding kunt u alleen inzetten voor taakuren van eigen medewerkers van de school.

Procedure

U kunt direct aan de slag met de taakuren en/of Gezonde School-activiteit. U neemt, voor 22 februari, zelf contact op met een Gezonde School-adviseur om afspraken te maken over de begeleiding. Bekijk het overzicht van contactpersonen van uw GGDGemeentelijke gezondheidsdienst -regio.

Mocht in het loop van het proces blijken dat u de deadline van15 oktober niet gaat halen,  Dan stemt u zsm met uw Gezonde School-adviseur af welke stappen uw school moet nemen om het themacertificaat alsnog in te dienen. De Gezonde School-adviseur zal dit melden. Op basis hiervan wordt gekeken of de € 2.000,- als nog vergoed gaat worden.

U hoeft de vergoeding niet apart te verantwoorden, het indienen van een aanvraag voor het themacertificaat – die is afgestemd met uw Gezonde School-adviseur - is voldoende om in aanmerking te komen voor vergoeding.

U ontvangt de € 2.000 ,- aan het einde van 2016 als uw schoollocatie het themacertificaat heeft aangevraagd en de factuur heeft ingediend.

Wij keren een vast bedrag uit. Indien u niet BTWBelasting op de toegevoegde waarde-plichtig bent, heeft u de volledige beschikking over dit bedrag. Indien u wel BTW-plichtig bent, dient u van dit bedrag 21% aan BTW af te dragen. In het algemeen hoeven scholen over onderwijs gerelateerde activiteiten geen BTW te betalen. We raden u aan dit nog even na te vragen bij uw administratie.

Ja, dat kan. Zo gauw u er klaar voor bent is het mogelijk om de aanvraag voor het themacertificaat in te dienen en de factuur op te sturen.

Heeft uw school in januari 2016 een toekenning ontvangen voor de vergoeding van taakuren? Dan dient u de factuur in voor 15 oktober 2016.
U kunt nu alvast de voorbeeldfactuur gebruiken om uw factuur klaar te zetten. ls uw factuur niet is opgemaakt volgens dit voorbeeld, dan kan er helaas geen uitbetaling plaatsvinden.

Geef de factuur ook de volgende documentnaam en vermeld dit ook in de factuur zelf:

 

 • SBGLSport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl /330120/[kies uit poprimair onderwijs , vovoortgezet onderwijs , mbomiddelbaar beroepsonderwijs ]/[schoolnaam]/[locatie]
 • Indienen bij voorkeur per mail naar: financien@mbodiensten.nl(link stuurt een e-mail)
 • Of eventueel op papier versturen naar: (let op! Niet dubbel versturen)

MBO Diensten
Tav. Financiële afdeling/SBGL/330120
Houttuinlaan 6
3447 GM  Woerden

Bespreek dit met uw Gezonde School adviseur, hij of zij zal dan de procedure stopzetten en het recht op de vergoeding komt te vervallen.