Thema in schoolbeleid

Formuleer een duidelijke visie over roken, alcohol en drugsgebruik. Hierin beschrijft u wat u als school wilt uitdragen als het gaat om middelengebruik en wat u uw studenten hierover wilt meegeven. Wanneer u een middelenvrije school bent of wilt worden, noem dit dan ook in uw visie.

Naast het formuleren van een visie, stelt u een helder beleid (schoolgezondheidsplan/veiligheidsplan) op over hoe u als school wil bijdragen aan het terugdringen van middelengebruik onder uw studenten. Hierin beschrijft u welke activiteiten en maatregelen er op uw school ingesteld zijn en wie hier verantwoordelijk voor is om middelengebruik onder uw studenten zolang mogelijk uit te stellen en aan te pakken. 

Betrekken studenten, medewerkers en ouders bij beleid

Wanneer u (nieuw) beleid maakt, betrek hier dan ook altijd de studenten en ouders bij.  Ook een medezeggenschapsraad of ouderraad denkt mee met de school over het schoolbeleid rondom alcohol, roken of drugs. Om draagvlak te creëren kunt u ook een werkgroep oprichten. 

Schoolregels

De school heeft vastgelegd dat studenten, medewerkers en ouders tijdens schooltijd, evenementen en ouderavonden op school niet roken en geen/gematigd alcohol drinken. Zie voor gematigd alcoholgebruik het advies op www.alcoholinfo.nl. De locatie kan er ook voor kiezen om alle evenementen (en eventuele) ouderavonden rook en alcoholvrij te houden, ongeacht of de studenten er bij aanwezig zijn. Alle betrokken worden over deze regels geïnformeerd.  Regels en handhaving staan duidelijk omschreven in het schoolreglement.  Zie hier een voorbeeldreglement.

Aangeraden wordt tijdens schooltijd alle medewerkers te laten handhaven, zodat er geen gedoogcultuur ontstaat. Indien nodig kunt u de buurtregisseur of wijkagent betrekken.

Informatie voorziening beleid en schoolregels studenten en ouders

Wanneer u regels over middelengebruik in en rondom de school opstelt, is het belangrijk dat de regels bekend zijn bij alle docenten en schoolmedewerkers, studenten en ouders en dat hier regelmatig aandacht aan wordt besteed, bijvoorbeeld per email of tijdens vergaderingen.

Evaluatie

Evalueer jaarlijks het beleid met alle medewerkers met taken en verantwoordelijkheden op het gebied van roken-, alcohol- en drugspreventie binnen de school.

Borging taken en verantwoordelijkheden

Wanneer u aan de slag gaat met het thema roken, alcohol en drugspreventie binnen de Gezonde School, dan kunt u het beste één vaste coördinator aanstellen die alle activiteiten, zoals lessenseries, docententrainingen en ouderavonden op het gebied van roken-, alcohol- en drugspreventie organiseert. Ook ziet deze persoon er op toe dat alle school- en gedragsregels over roken-, alcohol- en drugspreventie k door alle schoolmedewerkers daadwerkelijk worden nageleefd. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, onderbouwcoördinator of docent. Hij/zij zorgt ook voor afstemming met externe partijen zoals een IVZ.