Veiligheid is een wisselwerking tussen de omgeving en het gedrag van de studenten en medewerkers.

Wat kunt u doen?

 • Betrek andere partijen zowel binnen als buiten de school bij het veiligheidsbeleid van de school. Denk naast de eigen medewerkers aan: MR, ouders, schoolbestuur, brandweer, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  en gemeente.
 • Zorg dat er op school altijd iemand aanwezig met een EHBO diploma en dat voor iedereen bekend is wie dit is.
 • Denk aan een veilig geluidsniveau. Volgens arbo-wetgeving zijn maatregelen nodig bij geluidsniveaus van meer dan 80 dB. Zorg daarom voor goede akoestiek in gymzalen en praktijklokalen, en zo nodig voor gehoorbescherming.
 • Zorg voor een veilig geluidsvolume tijdens schoolfeesten. Houd het volume tijdens feestjes op maximaal 88 decibel (dB). Stel ook gehoorbescherming ter beschikking.
 • Zorg voor een veilige fietsstalling: Let er op dat de aanfietsroutes de looproutes niet doorkruisen op het terrein.
 • Vergeet ook de verkeersveiligheid rondom uw school niet: zorg dat duidelijk is waar leerkrachten en studenten wel en niet kunnen parkeren.
 • Schat van tevoren goed in welke risico's een student op de stageplek loopt en hoe hij of zij zich daartegen kan beschermen. Ga bijvoorbeeld na of het stagebedrijf een geaccrediteerd bedrijf is.
 • Stel een actieplan op om gericht met de geïnventariseerde risico's aan de slag te gaan.
 • Wijs studenten en medewerkers op hun rechten en plichten rond de arbeidsveiligheid. De studenten nemen deze kennis mee naar hun stageplek en een toekomstige werkgever. Uiteindelijk draagt uw mbomiddelbaar beroepsonderwijs -school zo bij aan een veiliger werkklimaat.
 • Betrek de ouders, bijvoorbeeld via de ouderraad of medezeggenschapsraad, bij het vaststellen van de gedragsregels. Laat hen input leveren bijvoorbeeld door middel van een ouderavond.
 • Informeer ouders in uw nieuwsbrief, de schoolgids of tijdens een voorlichtingsavond over het veiligheidsbeleid van de school. Betrek eventueel ouders die werkzaam zijn op dat gebied bij een les over veiligheid.
 • De rol van veiligheidscoördinator kan eventueel worden ingevuld door een tandemconstructie van ouder en leerkracht.

  Tips

  • Studenten kunnen zelf een gratis decibelapp downloaden om geluiden te meten, bijvoorbeeld tijdens een schoolfeest.
  • Maak de omgeving veilig door:
   • Fysieke aanpassingen aan te brengen in de omgeving. Bijvoorbeeld door ramen te beveiligen, nooduitgang vrij te laten, ruimtes anders in te delen.
   • Te zorgen voor stevige stoelen, anti slip op een gladde traptrede.
   • Natte plekken op de vloer direct droog te maken.