Beveiliging inspecteert tas


In de dagelijkse praktijk is een ongeluk of incident niet altijd te voorkomen. De kans op een (bijna) ongeval op of rond school kunt u beperken door het opstellen van een schoolbreed veiligheidsbeleid. Door samen met studenten aandacht te besteden aan risico’s en veiligheid, creëert u op school een veiliger klimaat waar studenten tot in hun carrière op de arbeidsmarkt profijt van kunnen hebben.

Onder Fysieke veiligheid vallen de volgende onderdelen:

 • Fysieke veiligheid (van het schoolgebouw, het schoolplein en tijdens praktijk- en gymlessen)
 • Verkeersveiligheid
 • Brandveiligheid
 • Gehoorschade (kijk bij het onderdeel 'Gehoorschade')

Om de effectiviteit van de activiteiten op het thema Fysieke veiligheid te vergroten is het belangrijk om aan de volgende pijlers te werken:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. U kunt geen themacertificaat aanvragen voor dit thema. 

Door met studenten in de lessen aan de slag te gaan met thema’s in relatie tot Fysieke veiligheid kunt u hun gedrag en vaardigheden positief beïnvloeden, waardoor er minder ongevallen plaatsvinden.

Wat kunt u doen?

 • Bespreek thema's als veilig werken in werkplaatsen en praktijklokalen.
 • Organiseer, eventueel samen met stageaanbieders, voorlichtingsavonden of themalessen over de veiligheid op de diverse werkplekken. Praktijksimulaties in de vorm van rollenspelen zijn hierbij aan te bevelen.
 • Vergeet ook de verkeersveiligheid rondom uw school niet.

Laat de studenten om de beurt een les uit één van de thema’s voorbereiden en bespreek de eventuele risico’s en maatregelen in de groep. Denk hierbij aan:

 • Veiligheid op het schoolplein (inrichting en gedrag).
 • Veiligheid tijdens gymlessen (inrichting en gedrag).
 • Verkeersveiligheid rondom de school.
 • Brandveiligheid op school.
 • Veilig omgaan met muziek op je koptelefoon.
 • Gehoor beschermen tijdens feestjes.

Het thema Fysieke veiligheid biedt activiteiten/ lespakketten voor scholen. Ga hiervoor naar de zoektool met Gezonde School-activiteiten MBO voor diverse lesprogramma's over fysieke veiligheid. Hiervan hebben professionals uit de praktijk vastgesteld dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria.

Tips

 • De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.
 • Maak gebruik van de lessendatabase Vitaalmbo.nl: Het platform Bewegen en Sport ontwikkelde in 2011-2012 samen met diverse mbomiddelbaar beroepsonderwijs -docenten en –studenten lessen over o.a. stress, coping, arbeidsrisico’s vitaliteit en regelgeving lessen. De lessendatabase ‘Vitaal mbo’ omvat naast vitaal werknemerschap, ook lessen over vitaal burgerschap en bewegen en sport. De lessendatabase sluit goed aan op de leefstijlthema’s uit Testjeleefstijl.nl en biedt scholen de mogelijkheid om hun lesprogramma vanuit Gezonde School-beleid en Loopbaan & Burgerschap op maat vorm te geven.

Wat kunnen studenten op hun leeftijd?

Het leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl voor MBO beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat jongeren moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren en daar keuzes in te maken.

Tip: de erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Veiligheid is een wisselwerking tussen de omgeving en het gedrag van de studenten en medewerkers.

Wat kunt u doen?

 • Betrek andere partijen zowel binnen als buiten de school bij het veiligheidsbeleid van de school. Denk naast de eigen medewerkers aan: MR, ouders, schoolbestuur, brandweer, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  en gemeente.
 • Zorg dat er op school altijd iemand aanwezig met een EHBO diploma en dat voor iedereen bekend is wie dit is.
 • Denk aan een veilig geluidsniveau. Volgens arboArbeidsomstandigheden-wetgeving zijn maatregelen nodig bij geluidsniveaus van meer dan 80 dB. Zorg daarom voor goede akoestiek in gymzalen en praktijklokalen, en zo nodig voor gehoorbescherming.
 • Zorg voor een veilig geluidsvolume tijdens schoolfeesten. Houd het volume tijdens feestjes op maximaal 88 decibel (dB). Stel ook gehoorbescherming ter beschikking.
 • Zorg voor een veilige fietsstalling: Let er op dat de aanfietsroutes de looproutes niet doorkruisen op het terrein), oversteekplaatsen .
 • Vergeet ook de verkeersveiligheid rondom uw school niet: zorg dat duidelijk is waar leerkrachten en studenten wel en niet kunnen parkeren.
 • Schat van tevoren goed in welke risico's een student op de stageplek loopt en hoe hij of zij zich daartegen kan beschermen. Ga bijvoorbeeld na of het stagebedrijf een geaccrediteerd bedrijf is.
 • Stel een actieplan op om gericht met de geïnventariseerde risico's aan de slag te gaan.
 • Wijs studenten en medewerkers op hun rechten en plichten rond de arbeidsveiligheid. De studenten nemen deze kennis mee naar hun stageplek en een toekomstige werkgever. Uiteindelijk draagt uw mbomiddelbaar beroepsonderwijs -school zo bij aan een veiliger werkklimaat.
 • Betrek de ouders (bijvoorbeeld via de ouderraad/ medezeggenschapsraad) bij het vaststellen van de gedragsregels. Laat hen input leveren (bijvoorbeeld door middel van een ouderavond).
 • Informeer ouders in uw nieuwsbrief, de schoolgids of tijdens een voorlichtingsavond over het veiligheidsbeleid van de school. Betrek eventueel ouders die werkzaam zijn op dat gebied bij een les over veiligheid.
 • De rol van veiligheidscoördinator kan eventueel worden ingevuld door een tandemconstructie van ouder en leerkracht.

Tips

 • Studenten kunnen zelf een gratis decibelapp downloaden om geluiden te meten, bijvoorbeeld tijdens een schoolfeest.
 • Maak de omgeving veilig door:
  • Fysieke aanpassingen aan te brengen in de omgeving. Bijvoorbeeld door ramen te beveiligen, nooduitgang vrij te laten, ruimtes anders in te delen.
  • Te zorgen voor stevige stoelen, anti slip op een gladde traptrede.
  • Natte plekken op de vloer direct droog te maken.

Wat kunnen studenten op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl" beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat studenten moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat studenten moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema (fysieke) veiligheid. De onderdelen gehoorveiligheid en zonbescherming zijn als kernen ('je zintuigen' en 'je huid') te vinden bij het thema persoonlijke verzorging.

Door vroegtijdig te signaleren wat er in en rond de school gebeurt aan (bijna) ongevallen en welke risico’s kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, kunt u op tijd maatregelen nemen. Signaleren begint bij meten. 

Wat kunt u doen?

 • Breng in kaart welke risico’s er in het schoolgebouw en op het schoolplein zijn waardoor studenten letsel op kunnen lopen (periodiek en jaarlijks).
 • Loop samen met medewerkers het gebouw door als het bijvoorbeeld extra druk is. Denk hier aan een ‘piekmoment’ zoals de binnenkomst van de studenten en de pauzes.
 • Benoem ieder jaar naar aanleiding van de risico-inventarisatie de acties die nodig zijn om de kans op risico’s te verkleinen, want elk gebouw en elke omgeving, nieuw of oud, verandert voortdurend.
 • Registreer alle ongevallen en bijna-ongevallen met een registratiesysteem. Zo brengt u onvermoede gevaarlijke situaties aan het licht. Neem maatregelen om die situaties in de toekomst te voorkomen. Dat kan met een wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie.
 • Registreer het aantal gevallen van gehoorschade; neem bijvoorbeeld jaarlijks een gehoortest af (zoals de online Oorcheck) en houd bij hoeveel studenten na een schoolfeest gehoorklachten hebben.
 • Check de brandveiligheid, gehoorveiligheid en de risico’s tijdens de gymles (inclusief de onderhoudsstaat van de materialen).
 • Doe 1-2 keer per jaar een ontruimingsoefening en gebruik de resultaten voor verbetering van uw veiligheidsbeleid.

Tips

 • Zet de VO Veiligheidsmanager in. Dit is een online hulpmiddel om de school en de omgeving veiliger te maken met een integrale aanpak.
 • Check de geluidsniveaus. U kunt dit in kaart te brengen door gebruik te maken van een decibelmeter (specificatie: type klasse II) of decibelapp.         

Geef Fysieke veiligheid een structurele plek in het beleid van uw school. Bijvoorbeeld in een projectplan, schoolwerkplan, schoolgids, jaarkalender of meerjarenbeleidsplan. Beschrijf welke lespak(ket)ten u inzet en of er protocollen zijn. Communiceer de regels en afspraken binnen de school en met de ouders. 

Een goed veiligheidsbeleid bevat de volgende stappen:

 • Zorg voor steun vanuit de directie.
 • Stel beleidsregels op voor omgang met risico’s en veiligheid en leg die vast in een duidelijk en inzichtelijk beleidsplan.
 • Laat ouders en studenten duidelijk weten hoe de regels n.a.v. dat beleid er uit zien.
 • Stel een veiligheidscoördinator aan. Deze kan veiligheid integreren in het schoolbeleid.
 • Zorg dat het beleid ‘levend’ blijft door regelmatige evaluaties en bespreek het beleid met elkaar en met externe partijen (brandweer, gemeente, GGD).
 • Maak een actieplan zodat ook echt stappen ten aanzien van veiligheid worden genomen. Monitor op vaste tijden én bij calamiteiten hoe het gaat met de voortgang van het actieplan. Bespreek dit steeds met uw schoolteam.
 • Stel huisregels op om veilig gedrag te stimuleren.

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Fysieke veiligheid ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Meer informatie

 • VeiligheidNL: Zij richten zich op veiligheidsproblemen die letsels veroorzaken.
 • Arboportaal.nl (Ministerie SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • De Arbowet is van toepassing op werkgevers en werknemers. Hierin wordt een groot aantal verplichtingen beschreven van:
  • de werkgever met betrekking tot de zorg voor de arbeidsomstandigheden
  • de werknemer met betrekking op het juiste gebruik van arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen, het direct melden van gevaarlijke situaties, etcetera.
 • Informatie over de wettelijke eisen en ondersteuning op het gebied van ‘veiligheid’ (tips en aanbevelingen, praktijkverhalen, instrumenten etc.) is te vinden bij Voion.

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Fysieke Veiligheid.