Wat staat er in het beleid?

De school heeft beleid opgesteld over hoe zij wil bijdragen aan de gezondheid en gezond gedrag rondom het thema voeding. Door de visie van de school over gezond eten en drinken vast te leggen in het schoolbeleid, verankert gezond eten en drinken binnen de school. 

In een voedingsbeleid zijn in ieder geval regels opgenomen met betrekking tot pauzehappen, het lunchpakket, (meegebracht) drinken en traktaties. Zorg dat iedereen het beleid gemakkelijk kan vinden. Het is handig om het voedingsbeleid te borgen in het schoolbeleidsplan of in de schoolgids. Zet het beleid ook op de website.

Tot slot is vastgelegd welke maatregelen de school treft wanneer de regels niet worden nageleefd. Zo kan de school een briefje meegeven aan de kinderen voor de ouders, het onderwerp bespreken tijdens een 10-minutengesprek of het nogmaals onder de aandacht brengen van het beleid.

Tip

Voorbeelddocumenten

Basisschool de Wiekslag uit Drachten en basisschool de Regenboog uit Malden hebben lessen en een beleidsplan opgesteld over hoe zij omgaan met gezonde voeding op hun school. In het speciaal onderwijs wordt ook aan een gezonde leefstijl van leerlingen gewerkt. Zowel een voedingsbeleidsplan als een educatieplan over voeding dienen te worden aangeleverd bij het aanvragen van het themacertificaat voeding.

Voorbeeld beleidsplan

Informeren van leerlingen, medewerkers en ouders

De school informeert leerlingen, ouders en medewerkers jaarlijks over het beleid. Hierbij kan worden gedacht aan een beleidsstuk in de schoolgids of een apart kopje ‘Gezonde School’ op de website. Bij tussentijdse wijzigingen kan de school dit via hun nieuwsberichten op de website of nieuwsbrief kenbaar maken en het hierop volgende jaar meenemen in het beleid.

Draagvlak creëren bij medewerkers, ouders en leerlingen is erg belangrijk bij het maken van een voedingsbeleid. Het is niet een kwestie van regels opstellen en klaar. Door iedereen er vanaf het begin bij te betrekken, zorg je ervoor dat het beter uitgedragen wordt. Ook is het goed om te vertellen waarom de school een voedingsbeleid heeft opgesteld. Beslissingen worden dan eerder en gemakkelijker doorgevoerd en de kans op weerstand is minder groot.

Borging taken en verantwoordelijkheden

De school heeft de coördinatie van het thema voeding belegd. De school stelt bijvoorbeeld een medewerker van de school aan als Gezonde School-coördinator. Een Gezonde School-coördinator zorgt dat alle taken en verantwoordelijkheden binnen het thema Voeding zijn belegd bij de schoolmedewerkers en worden vastgelegd. Denk hierbij aan wie verantwoordelijk is voor voedingseducatie, de gezonde omgeving, het signaleren van problemen rond voeding en gewicht en wie verantwoordelijk is voor uitvoeren en handhaven van het beleid. Hieronder vallen ook afstemming en communicatie met schoolmedewerkers, ouders en leerlingen.

Evaluatie

De school voert een actief beleid rond gezonde voeding wat (halfjaarlijks of jaarlijks) wordt geëvalueerd.