Heeft uw school beleid op welbevinden? Hebben leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers meegedacht over dit beleid? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor welbevinden? Effectief werken aan welbevinden vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pakt u dat aan?

Stel beleid op rond welbevinden

Welke visie heeft uw school op welbevinden? En wat doet de school hieraan? Neem dit op in een schoolbreed beleid en zorg dat hier blijvend aandacht voor is. De beginsituatie van de school kunt in kaart brengen met de checklist voor het po. Zo ziet u wat al goed gaat en wat beter kan. Beschrijf in het beleid in ieder geval wat de school doet op het gebied van het:

  • creëren van een positief pedagogisch klimaat;
  • versterken van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen en het welbevinden van leerkrachten;
  • betrekken van ouders en verzorgers;
  • ondersteunen van leerlingen met extra zorg- of ondersteuningsbehoefte.

Denk ook aan het bepalen van kernwaarden, zoals verbondenheid, veiligheid, respect voor elkaar, openheid in communicatie en waardering voor diversiteit. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een stappenplan. Neem de kernwaarden op in het school(beleids)plan en in gedragsregels.

Stel school- en gedragsregels op

School- en gedragsregels kunnen helpen bij een respectvolle omgang met elkaar. Ook zeggen ze iets over de gewenste schoolcultuur. Denk hierbij aan de kernwaarden van uw school, zoals verbondenheid, veiligheid, respect voor elkaar, openheid in communicatie en waardering voor diversiteit.

Betrek en informeer leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Hoe zorgt u ervoor dat het beleid op welbevinden slaagt? Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers en laat ze bijvoorbeeld meedenken bij het opstellen van beleid, school- en gedragsregels. Zo kunnen leerlingen zelf klassenregels voorstellen en bedenken wat er moet gebeuren als deze niet worden nageleefd.

Om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers betrokken te houden, kunt u ze het beste jaarlijks informeren over het beleid rond welbevinden en de schoolregels.  Dit kan bijvoorbeeld tijdens een informatieavond of in een nieuwsbrief. Publiceer de visie, het beleid en de school- en gedragsregels in ieder geval in de schoolgids en op de website. Zijn er anderstalige ouders of verzorgers? Bedenk dan hoe u hen voldoende betrekt en informeert. Informatie hierover kunt u vinden bij Pharos.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat u elk jaar nieuwe leerlingen en medewerkers verwelkomt, blijft aandacht voor welbevinden nodig. Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beleid rond welbevinden. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Vaak is dit de intern begeleider. Deze coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Zorgen dat de school- en gedragsregels rondom welbevinden worden toegepast.
  • Organiseren van trainingen voor leerkrachten en andere medewerkers.
  • Informeren van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Evalueren en handhaven van het beleid.

Evalueer

Is er al een beleid dat wordt uitgevoerd? Is het nodig het beleid of de gedragsregels aan te passen? Daar komt u achter door elk jaar te evalueren hoe het gaat. U kunt dan meteen kijken of het beleid nog aansluit bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.