Ouderbetrokkenheid

School en ouders volgen samen de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en bij signalen overleggen zij met elkaar, zodat op tijd en adequaat gehandeld kan worden in overleg met elkaar.

Een school kan ouders betrekken bij het welbevinden van hun kinderen, door het organiseren van ouderavonden maar ook door huisbezoeken af te leggen, regelmatig telefonisch contact of leerling-oudergesprekken te organiseren. Van belang hierbij is dat ouders op een positieve manier worden benaderd en dat goed naar hen wordt geluisterd.

Tips

  • Organiseer LOL (leerkracht-ouder-leerling) gesprekken bijvoorbeeld aan het begin en aan het einde van het schooljaar. Leerling, ouder en leerkracht bespreken het gaat met het behalen van afgesproken doelen en hoe het met de leerling gaat.
  • Organiseer een bijeenkomst die gaat over mediawijsheid en koppel dat aan welbevinden.
  • Werk samen met een groep ouders aan een groenere en/of prettiger inrichting van de school of van het schoolplein.

Voorbeeldgedrag

Schoolmedewerkers spelen een cruciale rol in het bevorderen van een positief pedagogisch klimaat. Docenten moeten voorbeeldgedrag laten zien en zich zelf ook aan de school- en gedragsregels houden. Creëer een klimaat waarin medewerkers elkaar feedback durven te geven, bijvoorbeeld door tijdens intervisiebijeenkomsten gedrag en naleving van regels te bespreken. Een mooi voorbeeld hiervan is een conciërge die iedereen bij binnenkomst een hand geeft. Gezien worden is van belang.