Tijd voor actie: u gaat met de activiteiten aan de slag. Het veranderen van gedrag vraagt om een lange adem. Blijf enthousiast. Richt u op wat goed gaat, ook al lijkt het of u kleine stapjes zet. Deel uw successen en blik daarbij terug op de doelen uit uw plan van aanpak.

Tip: een format voor een communicatieplan

Een kant-en-klaar format voor een Gezonde School-communicatieplan helpt u snel op weg. Er zijn aparte versies voor po, so, vovoortgezet onderwijs  en mbomiddelbaar beroepsonderwijs .

Blijf werken aan draagvlak

U werkt aan draagvlak door goed te luisteren naar de werkgroep, leerlingen en studenten, medewerkers, ouders en verzorgers:

  • Wat hebben zij nodig om actief bezig te blijven met een gezonde leefstijl?
  • Zijn ze nog enthousiast?
  • Is er behoefte aan andere activiteiten of misschien zelfs een nieuw thema?

Communiceer regelmatig over de activiteiten van uw werkgroep. Heeft uw school een nieuwsbrief? Besteed dan in elke editie aandacht aan het gekozen thema. Vertel wat uw school doet en hoe leerlingen en studenten, medewerkers, ouders en verzorgers thuis aan het thema kunnen werken.

Houd rekening met de voorbeeldfunctie van medewerkers en ouders

Directie, leraren en andere medewerkers geven het goede voorbeeld aan studenten of leerlingen, ook wat een gezonde leefstijl betreft. Ook ouders en verzorgers hebben een voorbeeldfunctie. Het goede voorbeeld geven betekent bijvoorbeeld:

  • Geen ongezonde traktaties in de personeelskamer of in de klas.
  • Meer bewegen op het schoolplein, meedoen aan sport- en spelactiviteiten.

Bespreek met uw werkgroep wat u kunt doen om een gezonde leefstijl bij directie, leraren, ouders en verzorgers te verbeteren.

Check de voortgang en stuur bij

Verloopt de uitvoering volgens plan? Als u de activiteiten monitort, krijgt u inzicht in de voortgang, succesfactoren en verbeterpunten. Met die informatie kunt u tijdig bijsturen. En u ontdekt hoe het volgend schooljaar nog beter kan. 

Tips voor een geslaagde monitoring

  • Noteer bij het uitvoeren van elke activiteit enkele gegevens, zoals: hoeveel leerlingen en studenten doen mee, hoe bevalt de Gezonde School-activiteit en hoeveel tijd en geld kost de activiteit?
  • Bespreek regelmatig wat er goed gaat en wat er beter kan. Doe dit met de directie, leerlingen en studenten, medewerkers, ouders en verzorgers.
  • Bespreek na bijvoorbeeld de invoering van  nieuw voedingsbeleid met alle leraren hoe dit is verlopen. Worden de nieuwe huisregels nageleefd? Hoe reageren ouders en verzorgers op het nieuwe beleid? Is het nodig om de regels nog eens onder de aandacht te brengen? Pas zo nodig uw plan van aanpak of de uitvoering aan.