Ouders bij schoolplein

Het bevorderen van de gezondheid van leerlingen is zeker niet alleen een taak van de school. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Ouders en school kunnen elkaar hierin wel versterken. Daarom is het belangrijk om ouders te informeren en te betrekken bij de gezondheidsactiviteiten van uw school. Daarmee creëert u ook bij hen draagvlak voor Gezonde School. 

 • Geef heldere en concrete informatie over Gezonde School, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, folder of voorlichtingsbijeenkomst. Wat gaat er precies gebeuren, waarom doet de school dat en wat betekent het voor ouders? Besteed ook aandacht aan de voordelen voor ouders. 
 • Via het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u een jongerenwerker of buurtvader of -moeder inzetten om moeilijk bereikbare ouders te informeren. Of organiseer laagdrempelige inloopochtenden waarop ouders informatie krijgen over de plannen voor Gezonde school.
 • Laat voorbeelden van andere Gezonde Scholen zien, bijvoorbeeld met het filmpje over Gezonde School.
 • Geef ouders de gelegenheid om hun vragen te stellen, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond, via de mail, telefonisch of in een (informeel) gesprek met de docent.
 • Informeer ouders niet té vroeg. Er moet al een duidelijk ‘basisplan’ zijn, waarin wel nog ruimte voor ideeën van ouders is.
 • Informeer de (centrale) medezeggenschapsraad tijdig, zodat zij tijd hebben om de plannen te bespreken, er over na te denken en te reageren.
 • Blijf ouders informeren, ook als het project al een tijdje loopt. Bijvoorbeeld als vast onderwerp in de nieuwsbrief aan ouders en op de website van de school. Bied actuele informatie over de gezondheidsthema’s waaraan wordt gewerkt en vertel wat er is gedaan met de leerlingen. Organiseer bijvoorbeeld een tentoonstelling over een project of laat leerlingen zelf een informatieboekje samenstellen.
 • Zorg dat de school zich aan de gemaakte afspraken houdt en geef als team het goede voorbeeld.
 • Geef ouders de gelegenheid om hun visie, opvattingen, wensen en behoeften over Gezonde School duidelijk te maken. Bijvoorbeeld door er op een ouderavond in groepjes over te spreken, of via een vragenlijst. Neem waar mogelijk de ideeën van ouders op in de plannen, maar geef duidelijk aan dat niet alles kan.
 • Toon waardering voor de inzet van ouders en neem hun inbreng serieus. Richt bijvoorbeeld een ouderpanel in om ideeën en commentaar te leveren.
 • Laat een oudercoördinator (een teamlid) of een oudercontactfunctionaris (een ouder) meedenken over Gezonde School en de communicatie daarover naar de ouders.
 • Kijk per thema of er ouders zijn die vanuit hun eigen expertise iets kunnen bijdragen. Door activiteiten te begeleiden of door bijvoorbeeld een presentatie te geven.
 • In het overzicht met Gezonde School-activiteiten zijn activiteiten opgenomen die gebruik maken van ouderbetrokkenheid. In de beschrijvingen is aangegeven welke activiteiten dit doen.
 • Binnen het onderwijs krijgt ouderbetrokkenheid veel aandacht wanneer het gaat om leerprestaties. Via de strategieën vanuit deze hoek kunt u ouders ook betrekken bij activiteiten rondom gezondheidsthema’s. Kijk hiervoor eens op de website van CPS of Stichting Opvoeden.

Stimuleer de betrokkenheid van ouders thuis bij de thema’s die de school behandelt rond Gezonde School. Ouderbetrokkenheid thuis heeft een grote invloed op de leefstijl van jongeren.

 • Bespreek met ouders hoe zij thuis aandacht kunnen besteden aan gezondheidsthema’s. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek of een interactieve ouderavond. De thema’s van Gezonde School gaan meer leven onder leerlingen als ouders en school dezelfde boodschap meegeven.
 • Stimuleer ouderbetrokkenheid thuis door kennis onder ouders te vergroten over leefstijlthema’s en hen voor te lichten over:
  • het belang van het aannemen van een duidelijk afwijzende of goedkeurende houding rond bepaald gedrag (bijvoorbeeld alcoholgebruik of sporten)
  • het stellen van duidelijke regels voor het gedrag
  • het geven van het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door zelf te sporten
  • het belang van het met zoon of dochter in gesprek blijven over gezondheidsthema's.
 • Geef ouders de gelegenheid om met elkaar en met docenten in gesprek te gaan over zaken waar ze tegenaan lopen rondom de opvoeding en gezondheid van hun kind, bijvoorbeeld tijdens inloopochtenden of in een ouderruimte.
 • Een interactieve manier om ouders te laten nadenken over gezondheidsthema’s en hun rol daarin werkt beter dan uitsluitend informeren. Nodig desgewenst een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin uit of neem contact op met de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  voor ondersteuning.
 • Probeer een vertrouwensrelatie met ouders op te bouwen, zodat ze eerder bereid zijn om mee denken over activiteiten rond gezondheidsthema’s en hier thuis ook aandacht aan te besteden.

Voorbeeld: Ouders betrekken samen met JGZ

In een project op SG Gerrit Rietveld in Purmerend stond de ondersteuning van ouders centraal om hen te helpen bij de opvoeding. Hierbij kwam ook leefstijl aan bod. De school werkte nauw samen met de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst /JGZJeugdgezondheidszorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een kort verslag vermeldt de opzet van het project, de resultaten en de ervaringen

Meer informatie

 • Ouders & Onderwijs: Landelijk informatiepunt voor alle ouders met schoolgaande jongeren.
 • Ouders online: Een ouder-community voor ouders van kinderen van 1 tot 18 jaar.
 • Club van Frisse ouders: Een Facebook pagina waar ouders kunnen reageren op polls, stellingen, tests etcetera.
 • Betrokkenheid bij school voor ouders: Tips hoe je als ouder betrokken blijft bij de middelbare school van je kind.
 • Vragen over gezondheidsthema's van ouders? Ga naar Opvoeden.nl: Op deze website vindt u betrouwbare informatie over opvoedvraagstukken en gezondheidsthema's. U kunt hier zelf gebruik van maken of ouders ernaar verwijzen. De informatie kunt u ook gebruiken bij voorlichting naar ouders toe, door bijvoorbeeld deze informatie op uw website te plaatsen. Neem hiervoor contact op met Stichtingopvoeden.nl.
 • Informatie voor jongeren: Voor jongeren zelf is er Infovoorjou.nl. Ook deze content kunt u op uw eigen website plaatsen en/of ouders hierop wijzen. Informeer bij Stichtingopvoeden.nl.
 • Zorg voor bereidheid van zowel ouders als school om het samenwerkingsproces aan te gaan. Gebruik hiervoor het onderzoek vanuit Radboud Universiteit Nijmegen: Ouders en School.