Net als andere scholen in Nederland, moet uw school voldoen aan de wettelijke eisen (basisvoorwaarden) die van invloed zijn op de gezondheid en veiligheid van leerlingen en de medewerkers en op de schoolomgeving. Deze zijn verzameld in onderstaande basisvoorwaarden. U geeft door middel van het vinkje aan hieraan te voldoen. In de basisvoorwaarden wordt een aantal keer naar documenten verwezen. Deze documenten dienen op school aanwezig te zijn en hoeven niet met de aanvraag meegestuurd te worden. De controle op de wettelijke eisen ligt niet bij de organisatie waar u de vignet-aanvraag indient (GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland), maar is belegd bij diverse andere organisaties, waaronder de Inspectie van het Onderwijs. Mocht uw school niet aan alle basisvoorwaarden voldoen, dan kunt u vooralsnog geen vignet Gezonde School aanvragen. De Gezonde School-adviseur van de GGD denkt graag met u mee om ervoor te zorgen dat u aan de wettelijke eisen voldoet. Bekijk de basisvoorwaarden voor VO in een PDF-bestand of in de onderstaande tekstblokken.

De school werkt samen met ketenpartners om leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen snel en adequaat te helpen. Daartoe is een heldere ondersteuningsstructuur ingericht, waarvan een zorgteam, zorg- en adviesteam (ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl ) of multidisciplinair overleg deel uit maken.

De school hanteert een effectief verzuimbeleid voor leerlingen. Het verzuim wordt geregistreerd, er is preventief beleid om verzuim te voorkomen en beleid om bij verzuim achterliggende problematiek aan te pakken en eventueel door te verwijzen.

De school hanteert de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen van de code zijn ingebed in het werkproces en de ondersteuningsstructuur van de school en het personeel is geschoold in de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de meldcode en voelt zich in staat hiernaar te handelen.

De school hanteert de verplichte meldplicht seksueel misbruik in het onderwijs. Iedere medewerker is verplicht om bij een vermoeden van een mogelijk zedendelict dit onmiddellijk bekend te maken bij het schoolbestuur. Melden bij de schoolleiding is niet voldoende.

De school hanteert een klachtenregeling voor ouders en personeel. De informatie over de klachtenregeling is te vinden in de schoolgids.

In het schoolgebouw wordt niet gerookt. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn scholen verplicht om een rookvrij schoolterrein te hebben.

Aan leerlingen jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

Per 1 augustus 2016 zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs – als gevolg van een aanpassing van de onderwijswetten – verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Door de wetswijziging moeten scholen:

  • Aan een inspanningsverplichting voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren;
  • het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren;
  • De volgende taken bij tenminste één persoon beleggen:
    • het coördineren van anti-pestbeleid;
    • het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten

De onderwijsinspectie zal toezien op naleving van de wettelijke verplichtingen.

De school voldoet aan de Arbowet: Er zijn voldoende bedrijfshulpverleners, er is een preventiemedewerker, ongevallen worden geregistreerd, er is een goedgekeurde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&ERisico-inventaristie en evaluatie) van maximaal 4 jaar oud. Het beleid wordt vermeld in de schoolgids.

Het schoolgebouw voldoet aan het bouwbesluit 2017, zodat de veiligheid en gezondheid van de mensen die in het gebouw verblijven gegarandeerd is.

De school hanteert een ontruimingsplan volgens de wettelijke verplichte procedures, taken en verantwoordelijkheden.

De school voldoet aan kerndoel 34: de leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen.

De school voldoet aan kerndoel 43 voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs waarin o.a. staat dat de leerling leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

De school voldoet aan de kerndoelen 53 t/m 58 voor het vak lichamelijke opvoeding.