Heeft uw school beleid rond mediawijsheid? Zijn er duidelijke schoolregels over mediagebruik?  Effectief werken aan mediawijsheid vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pakt u dat aan?

Stel beleid rond mediawijsheid op

Welke visie heeft de school op mediawijsheid? Zorg dat hier blijvend aandacht voor is en neem dit op in een beleid. In een goed beleid staat wat de school doet om mediawijsheid te bevorderen. Denk ook aan het vastleggen van protocollen, zoals een socialemediaprotocol. Wat moeten medewerkers doen als er een naaktfoto van een leerling in omloop blijkt te zijn? Hoe reageert de school op klachten of bedreigingen op sociale media? In Mediawijsheid voor schoolbestuurders vindt u aandachtspunten voor beleid rond mediawijsheid. Tips voor het omgaan met incidenten vindt u bij Stichting School & Veiligheid.

School- en gedragsregels

School- en gedragsregels kunnen helpen bij een positieve omgang met elkaar. Denk aan regels over online gedrag of privacy. En zijn er plekken waar je juist wel of niet online mag zijn? Hoe moeten leerlingen en docenten online omgaan met elkaar en welk contact vindt waar plaats? Denk hierbij aan de rol van de elektronische leeromgeving of sociale media. Ook kunnen regels de positieve interactie tussen leerlingen onderling en leerlingen en medewerkers stimuleren. Zo zorgt u ervoor dat de regels worden nageleefd:

  • Formuleer de regels zo veel mogelijk positief. Voorbeeld: ‘Je socials check je in je pauze’ in plaats van ‘Het is verboden tijdens de les sociale media te checken’.
  • Communiceer de regels helder en overzichtelijk naar medewerkers, ouders, verzorgers en leerlingen.
  • Zorg ervoor dat de regels worden nageleefd en wees duidelijk over wat de gevolgen zijn als ze niet worden nageleefd.

Betrek en informeer medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers

Voor een beleid dat slaagt, is het verstandig om medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers bij het opstellen te betrekken. Leg uit waarom het beleid nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken. Neem de regels en afspraken die jullie samen hebben opgesteld ook op in het beleid. Zo werkt iedereen mee aan het beleid en voelen ze zich verantwoordelijk voor het slagen ervan.

Naast het betrekken van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers is het handig om ze jaarlijks te informeren over het beleid rond mediawijsheid. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een informatieavond, via de website of in een nieuwsbrief.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat u elk jaar nieuwe leerlingen verwelkomt, blijft aandacht voor mediawijsheid nodig. Daarom is het handig om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beleid. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. De Gezonde School-coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Onderwijsactiviteiten rond mediawijsheid organiseren en inzetten van Gezonde School-activiteiten.
  • Organiseren van trainingen voor docenten en andere medewerkers.
  • Informeren van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers.
  • Zorgen dat de school- en gedragsregels rondom mediagebruik worden toegepast.
  • Signaleren van problemen rond mediagebruik.
  • Uitvoeren en handhaven van het beleid rond mediawijsheid.

Evalueer

Is er al een beleid rond mediawijsheid dat wordt uitgevoerd? Hoe staat uw school ervoor? Is het nodig het beleid of de schoolregels aan te passen? Daar komt u achter door ongeveer elke twee jaar te evalueren hoe het gaat. U kunt dan meteen kijken of het beleid nog aansluit bij nieuwe maatschappelijke of technologische ontwikkelingen. Is dat niet het geval? Dan is het misschien nodig om nieuwe regels toe te voegen of het beleid uit te breiden.

Decoratieve foto waarop een docent leerlingen iets aanwijst op een computerscherm