Ouderbetrokkenheid

School en ouders volgen samen de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en bij signalen overleggen zij met elkaar, zodat op tijd en adequaat gehandeld kan worden in overleg met elkaar. Ook kan de school ouders betrekken bij het welbevinden van hun kinderen, door het organiseren van ouderavonden maar ook door huisbezoeken af te leggen, regelmatig telefonisch contact of leerling-oudergesprekken te organiseren. Van belang hierbij is dat ouders op een positieve manier worden benaderd en dat goed naar hen wordt geluisterd. Ook bij andere activiteiten kan de school ouders betrekken.

Tips

  • Organiseer leerkracht-ouder-leerling-gesprekken, bijvoorbeeld aan het begin en het einde van het schooljaar. In dit gesprek bespreekt u hoe het gaat met de leerling en het behalen van afgesproken doelen.
  • In eerste schooljaar op het voortgezet onderwijs komen veel ouders op de ouderavond. Bespreek hier de wederzijdse verwachtingen en schoolregels.
  • Organiseer een bijeenkomst die gaat over mediawijsheid en koppel dat aan welbevinden.
  • Werk samen met een groep ouders aan een groenere en/of prettigere inrichting van de school en/of het schoolplein.

Voorbeeldgedrag

Naast het welbevinden van leerlingen is het welbevinden van de medewerkers ook heel belangrijk voor een positief pedagogisch klimaat. Docenten die goed in hun vel zitten presteren beter, hebben minder stress en zijn beter in staat les te geven en leerlingen op een goede manier te begeleiden. Een school is volgens de Arbowet verplicht regelmatig (bijvoorbeeld elke 3 jaar) in kaart te brengen hoe het gaat met het welbevinden van medewerkers, dit kan bijvoorbeeld met een periodiek medisch onderzoek.

Schoolmedewerkers spelen een cruciale rol in het bevorderen van een positief pedagogisch klimaat. Docenten moeten voorbeeldgedrag laten zien en zich zelf ook aan de school- en gedragsregels houden. Creëer een klimaat waarin medewerkers elkaar feedback durven te geven, bijvoorbeeld door tijdens intervisiebijeenkomsten gedrag en naleving van regels te bespreken. Hier past ook een mooi voorbeeld bij van een conciërge die iedereen bij binnenkomst een hand geeft. Gezien worden is van belang.

Samenwerken met andere partijen

Samenwerken met andere partijen

Een goede samenwerking met ketenpartners die ondersteuning bieden aan leerlingen met problemen op het gebied van welbevinden is essentieel. Denk aan de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts, leerplichtambtenaar, wijkteams voor gemeentelijke jeugdhulp, maatschappelijk werk, jeugd GGZGeestelijke gezondheidszorg, slachtofferhulp, verslavingszorg en bureau HALT.