Opdrukken en elkaars hand vasthouden


Het mbomiddelbaar beroepsonderwijs  leidt de vitale burgers en werknemers van de toekomst op. Op school leren mbo-studenten wat een actieve en gezonde leefstijl inhoudt. Bewegen en sport zijn hierbij essentieel. Door een gevarieerd beweeg- en sportaanbod zijn studenten op school actief en oriënteren ze zich op beweeg- en sportactiviteiten die bij hun toekomstige beroep passen. Mbomiddelbaar beroepsonderwijs -studenten leren tijdens bewegen en sporten ook samenwerken, omgaan met tegenslagen en hun weerbaarheid te verhogen.

Om de effectiviteit van de activiteiten voor het thema Bewegen en sport te vergroten, is het belangrijk om te werken volgens de volgende vier pijlers:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor Bewegen en sport laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u het themacertificaat Bewegen en sport van het vignet Gezonde School aanvragen.

Studenten die bewegen en sporten voelen zich gezonder, fitter en hebben minder last van stress. Lichaamsbeweging heeft daarnaast een positieve invloed op hun zelfontplooiing: ze ontwikkelen zelfvertrouwen, doen vaker aan zelfreflectie, leren omgaan met winst en verlies en leren verschillende vaardigheden. Ook wordt beweeg- en sportactiviteiten heel vaak samen met anderen gedaan. Ze leren rekening te houden met anderen en raken bewust van het effect van hun eigen gedrag op de medestudenten. Omdat de jong volwassenen juist op deze leeftijd minder prioriteit aan bewegen en sport geven is een gevarieerd beweeg- en sportaanbod, afgestemd op de interesses en passende bij hun toekomstige beroepsuitoefening noodzakelijk.

Criterium om het vignet te behalen

 • Iedere student neemt gedurende zijn schoolloopbaan tenminste deel aan vijf verschillende beweeg- en sportactiviteiten, verdeeld over tenminste drie verschillende categorieën dan wel (activiteits)gebieden. Deze activiteiten biedt de locatie tenminste drie achtereenvolgende weken.

Tips

 • Er bestaat een groot en divers aanbod van lesprogramma’s en trainingen rondom Bewegen en sport. Ga hiervoor naar de zoektool Gezonde School-activiteiten. Hierin staan programma’s waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria.
 • Zorg voor een gevarieerd en laagdrempelig aanbod voor alle studenten, inclusief de ‘kwetsbare’ groepen, zoals inactieve studenten, motorisch zwakkere studenten of studenten met overgewicht.

Wat kunnen studenten op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat studenten moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat studenten moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema bewegen en sport (fysiek actief).

Lessendatabase Vitaal mbomiddelbaar beroepsonderwijs : sporten uitgewerkt

Het platform Bewegen en Sport heeft in 2011-2012 samen met diverse mbo-docenten en -studenten, meerdere sportbonden, de transportbranche en een schrijversgroep een digitale lessendatabase (link) voor het mbo ontwikkeld. De lessendatabase ‘Vitaal mbo’omvat de thema’s vitaal werknemerschap, vitaal burgerschap en bewegen en sport. De lessendatabase sluit goed aan op de leefstijlthema’s uit Testjeleefstijl.nl en biedt scholen de mogelijkheid om hun lesprogramma vanuit Gezonde School-beleid en Loopbaan & Burgerschap op maat vorm te geven.

Voorbeeld Landstede Groep: traject VET Goed krachtig instrument

De Landstede Groep heeft met het acht wekelijkse traject VET Goed voor  ">mbo-studenten die hun gewicht willen reduceren een krachtig instrument in handen om buiten schooltijd in een veilige omgeving en onder deskundige begeleiding van een diëtiste samen te werken aan de gestelde doelen op het terrein van voeding en bewegen. Medewerkers Zorg en Advies verwijzen studenten door naar VET Goed in het geval dat studenten binnen de setting school willen werken aan het reduceren van gewicht. Met VET Goed hebben medewerkers Zorg en Advies direct de mogelijkheid om studenten te helpen naar een gezonder gewicht en daarmee belemmeringen weg te nemen. Medewerkers komen namelijk maandelijks studenten tegen die worden belemmerd door hun gewicht en daarom niet optimaal presteren op school.

Voorbeeld schoolsport in het mbo: de NK’s

In het mbo strijden jaarlijks een groot aantal studenten van verschillende scholen op één van de (ongeveer) 23 landelijke kampioenschappen tegen elkaar. Naast deze events gebeurt er nog veel meer op het thema Schoolsport.

Tip: de erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Criterium om het vignet te behalen

 • Er wordt bij de uitvoering van het beweeg- en sportaanbod structureel met lokale sportaanbieders (zowel commercieel als non-profit) samengewerkt. 

Tips

 • U kunt samen met mbomiddelbaar beroepsonderwijs -scholen uit de regio sporttoernooien organiseren, eventueel in samenwerking met de regionale sportclubs. Het Kenniscentrum Sport of het NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie adviseren en ondersteunen het mbo bij het leggen van verbindingen tussen de mbo-school en sport- en beweegaanbieders in de wijk en gemeente. KVLOKoninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ -leden kunnen via de beleidsmedewerker mbo hulp en ondersteuning inschakelen van de KVLO om bewegen structureel te verankeren in de curricula van de school.
 • Naast het reguliere aanbod van beweeg- en sportactiviteiten kan de school ook kiezen voor het stimuleren van een gezonde beweegomgeving:
  • Stimuleer het gebruik van de trap in plaats van de lift.
  • Stimuleer het gebruik van de fiets in plaats van de scooter of bus.
  • Maak een lunchwandeling in een nabijgelegen park.
  • Creëer extra actieve pauzemomenten.
  • Maak eventueel gebruik van de omliggende sportvelden.
  • Voer een spaarsysteem in waarbij studenten beloond worden voor hun goede beweeggedrag.

De coördinator en/of begeleider van het beweeg- en sportaanbod heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Bij studenten die motorisch zwak of zeer talentvol zijn, is het goed om ervoor te kiezen hen extra aandacht te geven, specifieke hulp te bieden en/of gericht door te verwijzen.

Tip

 • Volg periodiek de gezonde leefstijl door bijvoorbeeld gebruik te maken van Testjeleefstijl.nl, een digitale leefstijlcheck waarin meerdere leefstijlonderdelen bevraagd en getest worden. Aan de hand van deze resultaten kan een doelgericht programma opgezet worden.

Structureel en voldoende bewegen en sporten is belangrijk, voor nu en later. Geef Bewegen en Sport daarom een structurele plek in het beleid van uw school. Bijvoorbeeld door het op te nemen in de strategische plannen van de school en/of studiegidsen. Opnemen in de onderwijsexamenreglementen van de opleidingen en/of verankering in het document dat gaat over Loopbaan en burgerschap zorgt voor een verplichte deelname.

Criteria om het vignet te behalen

 • In de eerste twee jaar van de bol-opleidingen (beroepsopleidende leerweg) moet iedere student minimaal 50 klokuren verplicht actief deelnemen aan beweeg- en sportactiviteiten (dus minimaal 2,5% van de contacttijd over de eerste twee leerjaren). NB: De opleiding is vrij om te kiezen hoe deze 50 uur over de eerste twee leerjaren worden verdeeld. 
 • Het begeleiden van alle beweeg- en sportactiviteiten gebeurt onder verantwoordelijkheid van een (bevoegde) docent Lichamelijke Opvoeding, die een dienstbetrekking heeft bij de school.
 • Bewegen en sport is in het beleid van de school opgenomen en verankerd.  

Tip

Opname van gezondheid in het schoolbeleid draagt bij aan de structurele en blijvende aandacht hiervoor. Het creëren van een gezonde schoolomgeving voor studenten en schoolpersoneel is hier een onderdeel van.

Themacertificaat Bewegen en sport aanvragen

Om het themacertificaat Bewegen en sport aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan. 

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Bewegen en sport ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Meer informatie

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Bewegen en sport.