Jongeren op schoolplein


Het thema Welbevinden gaat over het algemene welbevinden van studenten en medewerkers. Denk aan het bevorderen van een prettig schoolklimaat en het stimuleren van sociale competenties. Ook het voorkomen en tijdig signaleren van en handelen bij psychosociale problematiek is van belang.

Om de effectiviteit van de activiteiten op het thema Welbevinden te vergroten is het belangrijk om aan de volgende pijlers te werken:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van  Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor Welbevinden laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u het themacertificaat Welbevinden van het vignet Gezonde School aanvragen.

Criteria om het vignet te behalen

 • De schoollocatie besteedt aandacht in lessen aan onderwerpen rondom psychosociaal welbevinden en studievaardigheden.
 • Het lesprogramma dat de studenten hiervoor volgen staat in het overzicht van Gezonde School-activiteiten voor het mbomiddelbaar beroepsonderwijs . Als de schoollocatie een ander lesprogramma gebruikt, wordt de inhoud ervan apart beoordeeld.

Tips

 • De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.
 • U kunt samen met de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  en gezondheidsbevorderende instituten voorlichtingsavonden organiseren over geestelijke gezondheid bij jongeren.
 • Bied daarnaast bijvoorbeeld faalangsttrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en assertiviteitstrainingen aan. Ook lessen ter versterking van mentale veerkracht zijn een mogelijkheid.

Wat kunnen studenten op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat studenten moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat studenten moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema welbevinden (sociaal-emotionele ontwikkeling).

Tip: de erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Criteria om het vignet te behalen

 • De schoollocatie betrekt het netwerk van studenten bij dreigende uitval en problemen op psychosociaal welbevinden.
 • De locatie kan aangeven op welke wijze communicatie met ouders over beleid voor welbevinden plaatsvindt.

Tip

De school biedt een veilige schoolomgeving waarin studenten zich prettig voelen. De houding en de vaardigheden van de medewerkers spelen daarbij een cruciale rol.

Criteria om het vignet te behalen

 • De schoollocatie onderzoekt periodiek het psychosociaal welbevinden van studenten en medewerkers.
 • Een goede signalerings- en zorgstructuur op school moet minimaal bestaan uit:
  • Een vertrouwenspersoon;
  • Een zorgadviesteam met specifieke aandacht voor het psychosociaal welbevinden;
  • De beschikbaarheid van een vraagbaak voor vragen over psychosociaal welbevinden;
  • Een beslisboom bij zorg waaruit acties volgen;
  • Contact met het sociaal veld (ouders, sociaal netwerk) van studenten over psychosociaal welbevinden;
  • Docenten hebben op meer thema’s deskundigheidsbevordering gevolgd (bijvoorbeeld klassenmanagement of depressie). De docent moet de deskundigheidsbevordering in de afgelopen vier jaar hebben gevolgd.

 Tips

Criteria om het vignet te behalen

 • De schoollocatie heeft structureel en systematisch aandacht voor het psychosociaal welbevinden van studenten en werknemers.
 • De locatie heeft de aandacht voor psychosociaal welbevinden verankerd in beleid. De kwaliteit en uitvoering daarvan wordt cyclisch gewaarborgd.
 • Het beleid komt tot uitdrukking via handelingsrichtlijnen en/of -protocollen en communicatie rondom psychosociaal welbevinden, zoals een vertrouwens- en pestprotocol en een draaiboek voor ingrijpende gebeurtenissen.
 • De schoollocatie brengt medewerkers en studenten op de hoogte van de bestaande protocollen.

Tips

 • Zorg dat de school een gedragen visie heeft vanaf bestuur-directie tot en met de docenten en medewerkers ten aanzien van het onderwerp welbevinden.
 • Maak een overzicht van wat de school allemaal doet om zorg te dragen voor het welbevinden van studenten. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de test Hoegezondisjouwschool.

Themacertificaat Welbevinden aanvragen

Om het themacertificaat Welbevinden aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien.

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees hier meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Vraag hier het themacertificaat aan.

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Welbevinden ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Meer informatie

Open Ondersteuning configuratie-instellingen

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Psychosociaal welbevinden.