Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema’s die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Kinderen ontdekken namelijk al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit.

Wat kan de school doen?

Niet alle ouders voelen zich bekwaam om hun kinderen te begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling, zij beginnen soms te laat of zijn niet volledig in de informatie die zij geven. Via de media krijgen kinderen veel informatie over seksualiteit, maar deze is vaak te eenzijdig, niet juist of te beperkt. Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan. De basisschool kan met seksuele voorlichting en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen.

De school kan op verschillende manieren bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Bijvoorbeeld door relationele en seksuele vorming te geven aan de hand van erkende lesprogramma’s en activiteiten die aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Deze lesprogramma’s en activiteiten gaan over de thema’s lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid. Ook kan er bijvoorbeeld een projectweek worden georganiseerd of de school kan meedoen aan de Week van de Lentekriebels..

Wat een school nog meer kan doen:

  • het beleid vastleggen
  • ouders betrekken door informatie te geven
  • zorgen voor een goede zorg- en signaleringstructuur
  • samenwerken met ketenpartners zoals de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , en zorgen voor een veilige schoolomgeving. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en adequaat kunnen handelen.

Door te werken aan de pijlers EducatieSignalerenSchoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Relaties en seksualiteit. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op het thema. Ook kunt u de Gezonde School-adviseur vragen naar relevante gezondheidscijfers op school-, gemeente- of regioniveau.

Tip: een aantal scholen die werken aan het thema Relaties en seksualiteit geven aan dat dit goed te combineren is met het thema Welbevinden en Fysieke veiligheid. Zo kan de basis van de gedragsregels en de signalerings- en zorgstructuur grotendeels overeenkomen.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen

Wilt u voor het thema Relaties en seksualiteit laten zien dat u voldoet aan alle pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Relaties en seksualiteit van het vignet Gezonde School aanvragen.

Om het themacertificaat Relaties en seksualiteit aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.

Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien.  Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw schoollocatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Handige links