Mate van welbevinden

Leerlingen uit eenoudergezinnen, leerlingen die opgroeien in armoede en leerlingen met een niet-westerse migrantenachtergrond hebben meer kans op een lagere mate van welbevinden. Uit de Jeugdmonitor 2017 blijkt dat 16% van de minderjarige jongeren in een eenoudergezin woont, en 25% heeft een migrantenachtergrond. Eind 2016 woonden 230 duizend minderjarige kinderen in een bijstandsgezin.

Cyberpesten

In 2016 was 9% van de jongeren (15-18 jaar) slachtoffer van cyberpesten.

Jeugdzorg

In 2016 ontvingen 392 duizend jongeren een vorm van jeugdzorg. Meestal gaat het om jeugdhulp, maar er zijn ook jongeren die te maken krijgen met een jeugdbeschermingsmaatregel of met jeugdreclassering. Het percentage is sterk afhankelijk van de leeftijd: zo was in 2016 het aandeel jongeren met jeugdhulp zonder verblijf het grootst onder 8- en 9-jarigen, ongeveer 17 procent.

Meer dan de helft van de leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs krijgt jeugdhulp, van de 15-jarige leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is dit 6 op de 10. Van de leerlingen in het reguliere basisonderwijs ontving 1 op de 10 leerlingen jeugdhulp.