Wat staat er in het beleid?

Een schoolbreed beleid op relaties en seksualiteit draagt bij aan preventie van seksueel riskant gedrag en bevordert een gezonde seksuele ontwikkeling van studenten. Dat kan bijdragen aan een veilig schoolklimaat, waarin studenten zich op een veilige en gezonde manier seksueel ontwikkelen.

Visie

Het ondersteunen van studenten rondom gezonde relaties en seksualiteit maakt onderdeel uit van de visie van de school. Door de visie samen met de directie en medewerkers op school op te stellen wordt relationele en seksuele vorming een breed gedragen onderwerp in de school. Zelfs de ouderraad en studenten kunnen erbij worden betrokken. Een Gezonde School-adviseur kan hierbij ondersteunen en voorbeelden aanreiken.

Beleidsplan

De school beschrijft in het schoolplan hoe zij wil bijdragen aan gezonde relaties en seksualiteit van studenten. Een doorlopende leerlijn kan hierin worden opgenomen. Studenten en ouders zijn bij de beleidsvorming betrokken. Het beleid wordt minimaal iedere twee jaar geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten kan het beleid en de hieruit voortkomende activiteiten worden aangepast.

Schoolregels

De school heeft school- en gedragsregels geformuleerd rondom relaties en seksualiteit, maar ook omgangsvormen voor in en rond de school. Denk hierbij aan respectvolle omgang met elkaar en interactie tussen studenten en tussen studenten en medewerkers. Het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag en homonegatief gedrag zijn hiervan voorbeelden.

Het is belangrijk om toezicht te houden, sancties vast te leggen en te communiceren, zodat de gedragsregels ook daadwerkelijk worden nageleefd. Deze staan vermeld op de schoolwebsite en/of in de schoolgids. De school registreert ernstige incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag om het beleid te ondersteunen. Dit kan in de vorm van een incidentenregistratie.

De school registreert ernstige incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag om het beleid te ondersteunen. Dit kan in de vorm van een incidentenregistratie.

Informeren van leerlingen en ouders

Vermeld in het beleid de regels en afspraken die u hebt gemaakt binnen de school en met studenten/ouders. Breng de studenten en ouders hiervan op de hoogte. Dit kan tijdens een informatieavond, via de website of in een nieuwsbrief.

Borging taken en verantwoordelijkheden

De school stelt één (of meerdere) medewerker(s) van de school aan als schoolcoördinator. Een schoolcoördinator zorgt dat de school- en gedragsregels rondom relaties en seksualiteit door alle schoolmedewerkers daadwerkelijk worden toegepast. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, onderbouwcoördinator of docent.

Taken en verantwoordelijkheden van schoolmedewerkers rondom het thema relaties en seksualiteit zijn vastgelegd. Denk hierbij aan de organisatie van de docententrainingen, de afstemming met partners, de communicatie aan schoolmedewerkers, ouders en studenten.

Evaluatie

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en de naleving van het beleid en de gedragsregels geborgd blijft, is het belangrijk om dit ongeveer ieder twee jaar te evalueren. Door nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen kan het zijn dat er soms nieuwe regels moeten worden toegevoegd of het beleid moet worden uitgebreid.