Weet u hoe het staat met de seksuele gezondheid van uw studenten? Weten medewerkers wat ze moeten doen als er iets aan de hand is? Helpt uw school studenten en hun ouders  of verzorgers bij vragen of problemen? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt ook om signalering. Hoe pakt u dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij studenten

Ontstaan er problemen rond relaties en seksualiteit? Of zijn ze er misschien al? Daar komt u achter door onderzoek te doen. Het is aan te raden om jaarlijks de seksuele gezondheid van studenten in kaart brengen voor een tijdige signalering van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kan bijvoorbeeld met Testjeleefstijl.nl.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Problemen rond relaties en seksualiteit kunnen op verschillende manieren worden gesignaleerd. Hoe zorgt u ervoor dat dit continu gebeurt? En dat problemen worden opgepakt? Zo zorgt u voor een signalerings-, zorg-, en verwijsstructuur:

  • Zorg voor heldere afspraken. Wat gebeurt er als een probleem rond relaties en seksualiteit wordt gesignaleerd? Wie beantwoordt vragen en wie signaleert problemen? Wie beoordeelt een probleem? Wanneer biedt de school hulp en welke hulp is dat?
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol. Denk ook aan een goede meldcode en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Bespreek signalen rondom relaties en seksualiteit met het ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl -team van de school en verwijs op tijd naar een vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker.

Informeer studenten, ouders en verzorgers

Bij wie kunnen studenten, en ouders en verzorgers terecht als ze vragen of hulp nodig hebben rondom relaties en seksualiteit? U kunt hieraan denken:

Het is handig om de studenten, ouders en verzorgers hierover te informeren, ook als de studenten nog geen vragen hebben. Zo wordt de drempel om hulp te zoeken lager. Vermeld daarom regelmatig in de lessen waar ze terechtkunnen bij vragen en neem dit op in de schoolgids.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.