Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school.

Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Welbevinden gaat uitvoeren te vergroten is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

 1. Educatie
 2. Signaleren
 3. Schoolomgeving
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor het thema Welbevinden laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Welbevinden van het vignet Gezonde School aanvragen.

Criteria om het themacertificaat te behalen

 • Uw school maakt in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten en hanteert een school brede aanpak.
 • Uw school besteedt in de lessen structureel aandacht aan Welbevinden.
 • De onderwijsactiviteiten op het gebied van Welbevinden zijn vastgelegd.
 • Uw school biedt medewerkers bij- of nascholing op het gebied van Welbevinden.
 • Uw school informeert ouders over activiteiten rondom Welbevinden.

Tips

 • Ga naar het overzicht met Gezonde School-activiteiten  voor het vinden van lesprogramma’s. Professionals uit de praktijk stelden vast dat deze programma’s voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. 
 • Train de docenten en mentoren op het gebied van welbevinden en het bevorderen van een positief schoolklimaat.

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl'  beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema welbevinden (sociaal-emotionele ontwikkeling).

Voorbeeld: Vermindering conflicten 

Basisschool De Griffel uit Almelo: 'Als kinderen niet gezond zijn en niet lekker in hun vel zitten, dan komt er geen kennis binnen. We hopen dat conflicten daardoor afnemen' vertelt leerkracht Petra Beuvink. 'Leerkrachten kunnen zich dan concentreren op hun belangrijkste taak, lesgeven. Al is het voor kinderen natuurlijk ook heel belangrijk te leren hoe conflicten op te lossen'.   

Tip: de erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Criteria om het themacertificaat te behalen

 • Uw school werkt met een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en vertaalt de informatie hieruit indien nodig naar doelen en acties op het niveau van leerling, klas, leerkracht of school.
 • Schoolmedewerkers zijn getraind in het signaleren rondom Welbevinden.
 • Signalen rondom Welbevinden worden besproken in een (wettelijk verplicht)  zorgteam van school.
 • Uw school volgt signalen op en informeert leerlingen en ouders bij wie ze terecht kunnen voor vragen/ hulp rondom welbevinden.
 • Uw school biedt extra ondersteuning op het gebied van Welbevinden aan leerlingen die dit nodig hebben, eventueel in samenwerking met een ketenpartner.
 • Uw school gaat na hoe het gaat met het Welbevinden van haar medewerkers.

Tips

 • Maak gebruik van een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en formuleer indien nodig doelen en acties op basis van de uitkomsten van het volgsysteem.
 • Zorg dat u als leerkracht signalen van psychosociale problemen of ongewenst gedrag (zoals pesten) serieus neemt en spreek binnen het team af hoe u als leerkracht  handelt en wanneer en bij wie u hulp in kunt schakelen.
 • Stel een vertrouwens- of contactpersoon aan. Zicht op samenwerkingspartners is belangrijk. Stel een sociale kaart op. Lees meer over de sociale kaart

Materialen

Handleiding signaleren (Trimbos-instituut)

Criteria om het themacertificaat te behalen

 • Uw school betrekt leerlingen, ouders en medewerkers bij de organisatie van activiteiten rondom Welbevinden.
 • Medewerkers geven het goede voorbeeld rondom Welbevinden.
 • Uw school betrekt andere instanties of organisaties bij activiteiten rondom Welbevinden.

Tips

 • Betrek ouders bij de visie, het beleid en de regels op het gebied van welbevinden. Ga met ouders het gesprek aan over wat school en ouders op het gebied van welbevinden van elkaar kunnen verwachten. 
 • Geef informatie over dit onderwerp in de schoolgids of via de website, of tijdens een ouderbijeenkomst over een aan het thema gerelateerd onderwerp. Meer tips kunt u vinden op Welbevindenopschool.nl.

Criteria om het themacertificaat te behalen

 • Uw school beschikt over een goed beschreven pedagogisch klimaat en/of visie en doelstellingen rondom Welbevinden.
 • Leerlingen, medewerkers en ouders zijn betrokken bij het opstellen van de doelstellingen rondom Welbevinden.
 • Uw school heeft gedragsregels welke bijdragen aan Welbevinden.
 • Uw school informeert leerlingen en ouders over het beleid en de gedragsregels.
 • Het beleid en de gedragsregels worden gehandhaafd en geëvalueerd.
 • Uw school heeft de coördinatie van het thema Welbevinden belegd.

Materialen

Checklist welbevinden (Trimbos-instituut)

Themacertificaat Welbevinden aanvragen

Themacertificaat aanvragen

Om het themacertificaat Welbevinden aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien.

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Welbevinden ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Meer informatie

 • Op Welbevindenopschool.nl  (Trimbos-instituut) kunt u informatie en handvatten vinden met betrekking tot dit thema op het primair onderwijs.
 • Het Nederlands Jeugdinstituut  is het landelijke kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.
 • Op Opvoeden.nl  vindt u informatie en tips over onderwerpen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien.

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Welbevinden.